DyGur

Visioni & Misioni

Visioni
DyGur

Ndërtimi i një tregu të shëndetshëm, transparent, cilësor, inovativ, të bazuar në vlera të shoqërisë bashkëkohore.

Misioni
DyGur

Ofrimi i shërbimeve dhe informatave për tregun e Kosovës tek bizneset vendore dhe ndërkombëtare për operacione dhe vendim-marrje më cilësore dhe profesionale.

Vlerat
DyGur